Welkom bij de Kloosterwinkel van Abdij Koningshoeven

Om verder te gaan moet u 18 jaar of ouder zijn.

Abdij Koningshoeven

Onze abdij is een multiculturele samenleving in het klein.’ - Dom Bernardus Peeters.

Binnen de muren van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven woont een gemeenschap van 18 trappistenmonniken. Met uiteenlopende achtergronden, leeftijden en een variatie aan nationaliteiten zijn we hier een multiculturele samenleving-in-het-klein. Wat ons bindt: onze liefde voor God, onze toewijding aan een sober leven en ons respect voor elkaar.

Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven bepaalt met haar torens al meer dan een eeuw het landschap ten oosten van Tilburg. Ze is een icoon, voortgekomen uit een vorstelijk verleden.

Abdij01
De abt als vader van de gemeenschap

Aan het hoofd van een monnikengemeenschap staat een 'abt' (van het Latijnse abbas: 'vader'). Kloosterlingen kiezen een abt uit hun midden. Op Koningshoeven werd broeder Isaac als abt gekozen. Hij geeft sinds 2 april 2022 leiding aan de abdij.

Elke monnik zijn vaste taak

Voor de verschillende functies binnen het klooster stelt de abt medewerkers aan. Zo benoemt de abt een broeder als prior. Deze vervangt de abt bij zijn afwezigheid en is belast met het beheer van het klooster. Verder is er een broeder aangesteld als novicenmeester. Hij begeleidt de aspirant- monniken. Weer een andere broeder is benoemd tot ‘cellerier’ voor de huishoudelijke aangelegenheden. Verder heeft elke monnik zijn vaste taken in de gemeenschap. De abt kijkt samen met de raad (het bestuur van de abdij) welke broeder geschikt is voor een bepaalde taak. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de kwaliteiten en mogelijkheden van de broeder maar soms vraagt het leven in een gemeenschap ook om zich gewoon aan een opgedragen taak te geven.

Abdij02
Democratie in het klooster

In het besturen van de abdij kan de abt terugvallen op de Kleine Raad en zijn Pastorale Raad. In de Kleine Raad zitten de abt, de prior en de subprior. Zij vormen het dagelijks bestuur van de Abdij. In de Pastorale Raad zitten naast de leden van de Kleine Raad ook ambtshalve de econoom en de novicenmeester. Verder kiezen de broeders 1 broeder als lid en benoemt de abt ook nog eens een andere broeder als lid.

Wat het beheer van de financiën betreft heeft de abt een Financiële Raad waarin de abt, de prior, de subprior, de econoom en een door de gemeenschap gekozen broeder als lid zitten. Zij regelen het financiële beleid van de Abdij en leggen jaarlijks verantwoording af aan de gemeenschap.

Bij hele belangrijke beslissing roept de abt het zogenaamde conventueel kapittel samen. In dit kapittel zitten alle broeders die de eeuwige geloften hebben afgelegd. Zij hebben een stem in dat kapittel. Om bepaalde beslissingen te kunnen nemen, heeft de abt toestemming van dit conventueel kapittel nodig.

Aangezien het goed is dat er ook eens een oog van buiten de gemeenschap meekijkt, heeft de abt ook een adviesraad benoemd waarin drie leden zitten die door de abt worden benoemd. Deze drie mensen (m/v) komen uit het bedrijfsleven, het bankwezen en/of maatschappelijke organisaties.

Abdij05
Stilte en retraite

Wij wonen, leven en werken hier op een unieke plek. Die willen we anderen niet onthouden. Daarom stellen we de abdij deels open voor anderen die hier graag willen zijn. Weg uit de hectiek van alledag is hier ruimte voor bezinning, voor stilte en retraite, voor ‘tot jezelf komen’. Dat we mensen de kans kunnen geven van de stilte te proeven, beschouwen we ook als rijkdom.

De rijkdom van Gods schepping

Rond Abdij Koningshoeven ligt de sereniteit als een warme deken over weidse akkers en bospercelen.

Abdij Koningshoeven ligt in Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven, nabij de Oisterwijkse Vennen. In dit historisch Brabants landschap krijgt de natuur de kans zich te ontwikkelen tot een duurzaam ecosysteem. Dat maakt de groene, landschappelijke omgeving van nóg meer waarde voor een leven van stilte, soberheid en ontmoeting. Wij beschouwen dit decor van rust als rijkdom, als schepping van God.